Technológia výroby

Technológia granulácie palív z rastlinného materiálu

Plynulým pretláčaním vstupnej suroviny kanálikom matrice pri  určitom tlaku dochádza ku vzniku súdržných valčekov - peliet, granulí bez nutnosti zvlhčovania suroviny a bez použitia pojidiel, či iných prísad.

Strojné zariadenie

Česká strojárenská firma SOMA Lanškroun a Družstvo Ekover vyvinuly nové technologické linky  pre výrobu vyššie uvedených typov palív EKOVER. Linky sú zostavené z nových strojov, ktoré vyrába SOMA Lanškroun. (blížšie na www.soma-eng.com)

IM000519 resize IM000527 resize IM000505 resize
   

Granulátor

Ide o nový výrobok principiálne podobný granulátoru vyrábaného pred rokom 1989 v  TMS Pardubice.
V granulátore dochádza k plynulému pretláčaniu materiálu válcovymi otvormi s kužeľovými nábehmi (kanáliky) matrice. Materiál je do kanálikov vtláčany trvalým prísunom  materiálu, medzi styčné plochy, medzi matricou a kladkami. Kladky  sú postavené v ostrom uhle k matrici a odvaľujú sa okolo svojej osi, pričom matrica sa tiež otáča okolo svojej osi.
Súčásťou granulátora je jeho odprášnenie.
 
Trochu praktických skúseností:

Súdržnosť granulí z lisovaných materiálov je daná kombináciou ich zložení a vlhkosti. Súdržnosť zvyšuje obsah bielkovín napr. u zrna pšenice, žita, alebo v pletivách viacročných tráv. Naopak súdržnosť znižuje obsah oleja napr. v semenách olejnín.
Súdržnosť klesá s nárastom vlhkosti lisovaného materiálu.
 
Priechodnosť lisovaných materiálov kanálikom matrice je daná tiež kombináciou ich zložení a vlhkosti. Priechodnosť zvyšuje obsah oleja.
Priechodnosť rastie s nárastom vlhkosti  lisovaného materiálu.
Priechodnosť je ovplivnená tiež  veľkosťou lisovaných častíc.
Doterajšie granulačné technológie riešili a riešia  problém súdržností peliet a priechodnosti materiálu kanálikom matrice úpravou lisovaného materiálu:
- Drtia, šrotujú materiál na veľkosť rovnú či menšiu ako  priemer kanálika v matrici.
- Doplňujú materiál o rôzné prísady a pojidlá napr. melasa, škrob...
- Menia vlhkosť materiálu aktívnym  sušením poprípade vlhčením či naparováním vodou.
 
Drtenie, šrotovanie, sušenie materiálu poprípade doplňovanie o rôzne prísady je ekonomicky náročné a zvyšovalo by náklady na výrobu  granulí paliva. Takto drahé  palivo  nemôže bez vnútornej dotácie obstáť v konkurencii s ostatnými palivami na našom trhu. Takto vyrábané palivo by potvrdzovalo všeobecne rozšírený milný názor, podľa ktorého je všetko ekologické a drahé.
 
Vlhčenie, naparovanie znižuje kvalitu granulí pre potreby spaľovania, pretože znižuje výhrevnosť a teda realizačnú cenu granulí, čím sa stáva ich výroba stratová a opät by potvrdzovala vyššie spomínaný milný názor.
Pri vývoji granulovacej technológie pre výrobu paliva bolo nutné vyššie uvedené praktiky obísť.
 
Premýšľaním a praktickými skúškami sme dospeli k poznaniu, že požadovanú súdržnosť granulí z  materiálov s rôznym zložením a odlišnej vlhkosti a požadovanej prechodnosti lisovaného materiálu o rôznej kvalite kanálikom matrice možno docieliť technickým riešením spočívajúcim v  možnosti meniť lisovací tlak v kanáliku matrice.
 
Veľkosť lisovacieho tlaku pri konštantnom materiály je daná pomerom medzi priemerom kanálika a jeho dĺžkou. Tlak sa zvyšuje s poklesom tohto koeficientu. Súbežne s pôsobením spominaného koeficientu možno tlak zvyšovať vytvorením kužeľovitého tvaru na začiatku kanálika.
 
Technické riešenie teda spočívalo vo výrobe matrice s možnosťou meniť koeficient pomeru medzi priemerom a dĺžkou kanálika matrice.
Pri  zmene vlastností lisovaného materiálu zmeníme lisovací tlak v kanáliku matrice. Toto riešenie je v oblasti granulačnej techniky nové a je chránene Úradom priemyslového vlastníctva.
 
Pri výrobe paliva z celých rastlín (semeno i slama)  obilnín a olejnín pestovaných pre nepotravinarske účely,  a zo sena a slamy su součásťou liniek rozdružovacie a dávkovacie stoly a stacionárne rezačky.
 

Rozdružovací a dávkovací stôl

Ide o nový výrobok principiálne podobný s dávkovacími stolmi vyrábanými bývalými Strojnými traktorovými stanicami určenými napr. k naskladňovaniu senáže do senážnych veží.
Stôl dokáže rozdružiť volnú slamu i seno a tiež lisovanú slamu i seno z guľatých aj hranatých balíkov o rôznej veľkosti. Takto rozdružený materiál  posiela ďalej v požadovanom  množstve. Stôl je využívany aj pri dávkovaní rezancov z celých obilnín či olejnín pre nepotravinárske účely. Stôl pomocou regulácie rýchlosti posunu posuvného dna slúží ako regulátor množstva granulovaného materiálu.   Výkon tohoto stroja dokáže zásobovať od jedného do troch granulátorov.
 

Stacionárna rezačka

Ide o nový výrobok principiálne podobný s rezačkami používanými na rezanie objemných krmív.
Rezačka nareže materiál dopravený od rozdružovacieho a dávkovacieho stola  na konečnú veľkosť pre lisovanie. Rezance  z celých obilonín či olejnín pre nepotravinárské účely touto rezačkou neprechádzajú, od dávkovacieho stola je dopravovaná priamo do granulátora.
 
Dalšie súčásťi technologickej linky:
Dopravníky, odprášnenie dopravných ciest, zásobnik na prašný materiál, odkameňovač, cyklon, osvetlenie,
 
Potrebné príslušenstvo linky možno zakúpiť v SOMĚ Lanškroun, poprípade použíť svoje vlastné.
Linku s jedným dávkovacím stolom a jednou rezačkou možno kapacitne zakončiť jedným či dvoma granulátormi.
 

Odzkúšaný dlhodobý priemerný prevádzkový výkon linky s jedným granulátorom  činí u rôzných materiálov:

celé rastliny triticále:    3 t/hod    slama:    2 t/hod
odpad od čističiek zrnín:    3 t/hod    seno:    2,5 t/hod
 
Ročná kapacita jednej technologickej linky s jedným granulátorom je teda v závislosti na materiály a prevádzkovej dobe, smennosti   5 až 22 tis. ton paliva.
 
Schéma výroby paliva EKOVER
( odpady od čističiek semien)
- zvoz odpadu zo vzdialenosti do 80 km nákladnými autami s veľkou kubatúrou nákladného priestoru ku granulačnej linke
- plnenie zásobníka na surovinu čelným nakladačom, alebo nahrňovaním suroviny do podúrovňového zásobníka
- prívod suroviny závitkovým dopravníkom s reguláciou otáčok do granulátora
- doprava peliet pásovym dopravníkom na otvorené mobilné prepravníky, alebo kapsovým výťahom do prevzdušňovaných podjazdových zásobníkov

Schéma výroby paliva EKOVER - S
(seno, slama)
- zvoz  voľného sena a slamy veľkoobjemovými vozmi, poprípade zvoz sena a slamy zlisovaných do veľkých balíkov ku granulačnej linke
- sklopenie, nahŕnutie suroviny na podávací a rozdružovací stôl
- doprava rozdruženej suroviny pásovým dopravníkom do rezačky
- doprava rezancov pásovým dopravníkom  do granulátora
- doprava peliet pásovým dopravníkom na otvorené mobilné prepravníky, alebo korčekovým výťahom do prevzdušňovaných podjazdových zásobníkov

Schéma výroby paliva EKOVER - T
(celé rastliny triticále - slama i zrno)
- zber triticale zberacou rezačkou a zvoz rezancov ku granulačnej linke

- sklopenie a nahrnutie suroviny na podávací a rozdružovací stôl
- doprava rezancov pásovým dopravníkom  do granulátora
- doprava peliet pásovým dopravníkom na otvorené mobilné prepravníky, alebo kapsovým výťahom do prevzdušňovaných podjazdových zásobníkov

Možno použiť aj zber triticale posekaním na riadky s následným zlisováním do Veľkých balíkov. Potom nasleduje postup totožný s postupom pri výrobe EKOVERu - S.

Výrobné kapacity firmy SOMA Lanškroun sú pripravené uspokojiť záujemcu o strojné zariadenie na českom i európskom trhu. Ekonomická sila a tradícia firmy SOMA Lanškroun je garantom kvality a  modernizácie ich výrobkov, ďalej  zabezpečuje ich  servis a v neposlednom rade cenovú konkurencieschopnosť na českom i európskom trhu.